En blogg från SKL

Nationella strategi-bloggen

En blogg skapad för att ta fram ett förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Om blogg och forum

Välkommen! Det här är en blogg skapad för arbetet att ta fram ett förslag på Nationell strategi för skolans digitalisering. Förslaget skickades till regeringen i mars 2015.

 Nationella forumet 12 sept

Arbetet med att ta fram förslagets har drivits av Nationellt forum för skolans digitalisering

Forumet var en brett sammansatt grupp som på dåvarande regeringens uppdrag arbetade för att underlätta digitaliseringen av skolan, underlätta samverkan mellan många olika berörda aktörer samt vara en mötesplats och plattform för dialog kring utmaningar och konstruktiva lösningar gällande skolans digitalisering.

I samband med regeringens uppdrag till Skolverket att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet (sep 2015) har forumet avvecklats i väntan på kommande strategier och dess innehåll. 

Medlemmar i Forumet var bland annat:

 • Friskolornas Riksförbund
 • Föreningen Sveriges Skolchefer
 • Idéburna Skolors Riksförbund
 • IT & Telekomföretagen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Näringsdepartementet
 • Riksarkivet/Digisam
 • Skolledarförbundet
 • Skolverket
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Statens Medieråd
 • SVEA – Sveriges elevråd
 • Sveriges Elevkårer
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • UR
 • Utbildningsdepartementet
 • VINNOVA
 • Örebro Universitet

En arbetsgrupp med representanter från Forumet tog fram förslaget på strategi. Arbetet samordnades från SKL, som agerade kansli för Forumet.  Till arbetsgruppen och forumet knöts också ett antal referensgrupper med representanter från:

 • Skolförvaltning
 • Rektorer & förskolechefer
 • Politiker
 • Lärare
 • Elever
 • Forskare
 • Internationellt
 • Organisationer och företag
skl logotyp