En blogg från SKL

Nationella strategi-bloggen

En blogg skapad för att ta fram ett förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag på mål i den nationella strategin

Arbetet med en nationell strategi för skolans digitalisering går vidare. I morgon 29 april har vi möte med Utbildnings- och Näringsdepartementet om strategin, och arbetsgruppen slipar vidare på innehåll och formuleringar. Vi vill gärna ha ännu mer input utifrån! Det vi hittills har fått in i processen har varit väldigt värdefullt och har i flera fall direkt påverkat arbetet.

Nedan finns de mål vi kikar på i dagsläget OBS: Som tidigare är texten saxad från aktuellt arbetsdokument och därmed inte en färdig text, utan ett icke färdigt arbetsdokument:

palette

STRATEGINS OLIKA MÅL:

Avsnittet om Mål ska tydligt visa vad som ska vara uppnått på det digitala skolområdet inom tre respektive sex år.

Korta mål (3 år)

 • Alla elever har tillgång till individuella, mobila digitala lärresurser (1:1, BYOD, etc)
 • All personal har tillgång till individuella, mobila digitala lärresurser
 • Alla skolor ska ha en lokal strategi för lärandets digitalisering, där t ex förändrade arbetssätt och kompetensutveckling finns med. Dessa lokala strategier är kopplade till gällande styrdokument och denna nationella strategi och är förmål för Skolinspektionens löpande tillsyn.
 • Staten och huvudmännen stödjer utveckling och klassrumsnära forskning kring digitalt stödd pedagogik och metodik samt forskning kring högkvalitativa, öppna lärresurser.
 • Regeringen har bland annat tillsatt en utredning om ökade möjligheter för skolhuvudmän att erbjuda och använda nätbaserad undervisning som ett komplement till och en kvalitetsförstärkning av den lokala undervisningen.
 • Nytt krav finns i gymnasieskolan på att en elev ska ha genomgått minst en helt nätbaserad kurs inom ramen för sin gymnasieutbildning för att få ut sin gymnasieexamen.
 • Juridiska utmaningar för pedagogisk användning av molntjänster har identifierats och lösts, bland annat genom samverkan och gemensam information från SKL, Skolverket, Skolinspektionen, Datainspektionen och Nationella Forumet.
 • Ett nationellt ”lyft”/kompetensutveckling kring skolans digitalisering är påbörjat och är integrerat i skolans löpande arbete. Detta är kopplat till både best practice och vad forskning säger. Det finns statliga bidrag för detta lyft.
 • Huvudmännen har identifierat vilka behov verksamheterna har av digitala verktyg, arbetssätt och kompetensutveckling.
 • Alla lärmiljöer (skolor, skolbibliotek, osv) har fri tillgång till snabbt, trådlöst internet
 • Den statliga rektorsutbildningen är uppdaterad med konkret innehåll som rör skolans och samhällets digitalisering, till exempel…
 • De svenska lärarutbildningarna är uppdaterade med konkret innehåll som rör skolans och samhällets digitalisering, till exempel…
 • Sveriges Kommuner och Landsting genomför har genomfört strategiska kompetensutvecklingsinsatser för skolchefer och lokala utbildningspolitiker
 • Digital litteracitet har skrivits in i grundskolans och gymnasiets ämnes- och kursmål. Detta fångar t ex upp att elever i skolan ska ha:
 • Förmåga att använda digital teknik, kommunikationsverktyg och nätverk för att lokalisera, bedöma, använda, och skapa information.
 • Förmåga att förstå och använda information i olika format från ett stort antal källor som tillgängliggörs digitalt via datorer och nätverk.
 • Förmåga att utföra uppgifter effektivt i en digital miljö; förmåga att läsa och tolka media, att reproducera text, data och bilder genom digital manipulation, och att bedöma och använda ny kunskap som hämtats från digitala miljöer.
 • De nationella proven är digitala och har dessutom anpassas och utformas i linje med digital litteracitet
 • Stöd har utvecklats för framtagande av digitala verktýg för såväl formativ som summativ bedömning (lokala prov m.m.)

 

Längre mål (6 år)

 • e-lärande är en integrerad och självklar del av skolans pedagogiska praktik
 • Goda möjligheter till blended learning finns genom att samtliga ämnes- och kursmål på högstadiet och gymnasiet finns online via motsvarighet till University of Sweden
 • Praktiknära forskningssamarbeten sker kring nya lärformer, t ex augemented reality, visualisering (jämför hälso- och sjukvården).
 • Översyn av skollag och läroplaner har skett:
 • Tydliga mål kring digitalisering
 • IT och framtidskompetenser finns integrerade i samtliga kurs och ämnesmål samt i Skollagens initiala paragrafer.
 • Distansutredningens förslag har beaktats, så att möjligheterna till nätbaserad undervisning har öppnats upp i lagverket för en betydligt generösare tillämpning.
 • Översyn av grundskolans ämnen har skett. Gamla ämnen har fått ge plats åt nya, bl a det nya stora ämnet ”Kreativitet” där programmering, IT-kompetens, foto, film, ljud, web, mm samsas med andra kreativa uttryck såsom slöjd, bild, musik, dramatik.

Författare:
Kommentarer: 20
Kategori: Arbetsmaterial/texter

20 Kommentarer på “Förslag på mål i den nationella strategin”

 1. 2014-04-28 18:27
  Skrivet av
  Nationell strategi för skolans digitalisering… » Kunskapsbyggare.se

  […] På nationella strategi-bloggen (en blogg från SKL) kan man läsa om att abetet med en nationell strategi för skolans digitalisering går vidare. Läs mer om strategins olika mål (förslag på mål) HÄR. […]

 2. 2014-04-28 22:04
  Skrivet av
  Per

  Någonting om förbättrad kommunikation med elevers hem/vårdnadshavare – hemmets delaktighet i skolarbetet via digitala verktyg.

 3. 2014-04-28 22:45
  Skrivet av
  nationellstrategi

  Bra, tack! Vi kikar på det!

 4. 2014-04-28 06:47
  Skrivet av
  Anneli

  Att alla elever självständigt skall kunna nå skolans IT-miljö utan att hindras av långa inloggnings procedurer är viktigt. Idag utestängs många elever pga sitt funktionshinder, när datorn i själva verket är det viktigaste verktyget för dem!

 5. 2014-04-28 06:56
  Skrivet av
  nationellstrategi

  Bra Anneli, vi tar med det!

 6. 2014-04-28 06:57
  Skrivet av
  nationellstrategi

  …sedan kan man ju tycka att det kanske borde vara en självklarhet, redan 2013…

 7. 2014-04-28 08:24
  Skrivet av
  Viktoria

  Detta kanske inte kan skrivas in i mål på detta sätt, men på något sätt borde det bli en självklar förutsättning att det är skolans (elevers och pedagogers) önskemål och pedagogiska processer som ska vara styrande för vilka redskap och vilken digital miljö man har tillgång till och utvecklar på enskilda enheter.
  Alltså frågan om förtroende och vilja att skapa goda förutsättningar från förvaltningars och IT-kontors sida.
  Kan man formulera något om detta?
  /Viktoria

 8. 2014-04-28 21:32
  Skrivet av
  nationellstrategi

  Vi tar med oss detta inspel, Viktoria!

 9. 2014-04-28 08:29
  Skrivet av
  Fredrik

  Värdegrunden och demokratiarbetet tycker jag är en del som saknas här. Man kan till exempel som lärare idag använda sig av Wiki, Etherpad, Google docs och andra liknande tjänster för att öppet planera undervisningen och bjuda in eleverna att delta i planeringen av undervisningen i enlighet med ”Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen” (LGR 11). //Fredrik

 10. 2014-04-28 21:33
  Skrivet av
  nationellstrategi

  Tack för inspel, Fredrik! Kikar på detta!

 11. 2014-04-28 14:10
  Skrivet av
  Åsa Hofsten

  Jag skulle gärna se att framför allt programmering men även datateknik blir obligatoriskt i grundskola och gymnasium.

 12. 2014-04-28 17:49
  Skrivet av
  nationellstrategi

  Programmering finns med, det såg du va? Datateknik, hmm… Menar du att det inte ryms inom ramen för teknikämnet? Finns ju med som centralt innehåll för åk 7-9.

 13. 2014-04-28 22:49
  Skrivet av
  Helena Belfrage

  Hej! Härlig läsning. Spontan kommentar från mig som förälder till barn i dagens skola: Detta kanske återfinns i andra styrdokument, men jag tänker att det vore bra om texten andas motivation. Om ”varför” vi ska ha dessa mål är väl uttryckt är det nog lättare lokalt att argumentera om allt från resurser till lärplattor, till fortbildning av lärare mm. Att motivera eleverna är ju också nyckeln till inlärning. Det får ju inte stanna vid planer o fina ord, den trötte enskilde läraren som också finns behöver kanske stöd i att formulera varför allt detta ska ske.
  Med risk att det låter flummigt 😉
  Mvh
  Helena

 14. 2014-04-28 23:11
  Skrivet av
  nationellstrategi

  Tack för dina reflektioner, Helena!
  Det du lyfter är intressant nog exakt en av de saker i strategin vi talade om tillsammans med Utbildnings- och Näringsdepartementet idag. Det kommer inte glömmas bort då vi skriver ihop slutvetsionen av strategin.

 15. 2014-04-28 23:49
  Skrivet av
  Lotta

  Det låter bra att det äntligen händer något på området men jag hoppas att det också kommer att ges förutsättningar (i form av ekonomi, utbildning och tid)för lärare och små kommuner att kunna leva upp till kraven. Ett exempel är att stärka skoldatatekens stödjande roll och att det satsas mer på att anställa fler IT-pedagoger och speciallärare med kompetens i digitala verktyg som kan fungera kompensatoriskt.
  Lycka till!

 16. 2014-04-28 08:23
  Skrivet av
  nationellstrategi

  Förstår att detta är en viktig fråga, dock lite utanför ramen för strategiarbetets uppdrag. En reflektion: Det känns sannolikt att strategin i sig kommer kunna sporra till förändringar på många fronter, även organisatoriska och ekonomiska.

 17. 2014-04-28 09:19
  Skrivet av
  Martina Lundström

  Jag vill att det funderas mycket över vad som menas med det nya stora ämnet ”kreativitet”. Här tror jag att det behöver tänkas till riktigt mycket! IT kan inte vara ett eget ämne, det ska genomsyra allt. Jag tänker att det är samma sak med kreativitet. Det kan inte heller vara ett eget ämne. Att slå ihop många ämnen, film, bild, slöjd, programmering mm kan vara intressant men det finns en risk att innehållet blir tunt om det blir alltför brett. Hur ser timplanen ut om kreativitet är ett ämne?

 18. 2014-04-28 10:32
  Skrivet av
  nationellstrategi

  Det stämmer. Kanske bör vi formulera om förslaget på titel. OBS att vi inte kommer att gå in på kursplaner, timplaner och annat inom ramen för strategiarbetet. Detta kommer behöva bli en fråga för Skolverket.

 19. 2014-04-28 06:12
  Skrivet av
  Madeleine Hedenbergh

  Alla elever ska ha tillgång till inläst läromedel, böcker och material. Sociala medier är en del av skolans kommunikation mellan elever, föräldrar och lärare. Teknisk utrustning och support kostar pengar och får inte ersätta eller minska lärarna i klassrummet.

 20. 2014-04-28 20:14
  Skrivet av
  nationellstrategi

  Tack för inspel, Madeleine!

skl logotyp